kwiecień 2021
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930


01
02
03
04
05
06
07
08
09

Siedziba Zarządu Głównego:

Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5
30-001 Kraków

Adres do korespondencji:

Prezes Michał Niezabitowski
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

email: smp@mhk.pl

piątek, 04 październik 2019 11:39

Konkurs na dyrektora Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

Zachęcamy do zainteresowania konkursem na kandydata na stanowisko Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Poniżej tekst ogłoszenia:

 

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

 

D Y R E K T O R A

Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4

 

na czas określony – cztery lata

 

I.               Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:

1.       wykształcenie wyższe;

2.       udokumentowany minimum 3-letni staż pracy w instytucjach lub organizacjach związanych
z działalnością kulturalną lub naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną lub 3-letnia praktyka w realizacji projektów z zakresu kultury, nauki, ochrony dziedzictwa narodowego;

3.       niekaralność.

 

II.                  Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający następujące kwalifikacje:

 

1.       ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania lub w jednej z dziedzin związanych z przedmiotem działania Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy;

2.       dorobek naukowy lub artystyczny w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum;

3.       znajomość zasad i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz finansów publicznych;

4.       doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych;

5.       doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych;

6.       znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym;

7.       dodatkowe kwalifikacje zawodowe;

8.       opinie/rekomendacje/referencje.

 

III.                Zadania realizowane przez Dyrektora:

1.       ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej Muzeum;

2.       ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum;

3.       przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4.       racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum;

5.       wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum.

 

IV.                Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

 

1.       pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;

2.       autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na lata 2020 – 2023, zawierający m.in.:

1)      wizję działalności i rozwoju instytucji, uwzględniającą jej cele statutowe, strukturę organizacyjną oraz posiadaną infrastrukturę;

2)      plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych;

3)      program działalności merytorycznej na lata 2020-2023;

4)      program współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

3.       życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej z dołączoną fotografią;

4.       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);

5.       kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, w tym minimum 3-letni staż pracy w instytucjach lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną lub naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną lub 3-letnią praktykę w realizacji projektów z zakresu kultury, nauki, ochrony dziedzictwa narodowego;

6.       oświadczenie, że kandydat:

1)      korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

3)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późń. zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

4)      wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) na potrzeby postępowania konkursowego;

5)      nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1.

7.       dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

8.       kopie dokumentów kandydat powinien poświadczyć własnoręcznie wraz z datą za zgodność
z oryginałem na każdej stronie dokumentu, pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata;

9.       strony złożonych przez kandydata dokumentów powinny być ponumerowane.

 

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

 

V.   Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

 

Biuro Kultury Bydgoskiej

Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz

 

lubskładać osobiście w sekretariacieBiura.

w terminie do15 listopada2019 roku w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkursnakandydata na stanowisko dyrektoraMuzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – nie otwierać”.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

Celem umożliwienia kontaktu Urzędu z uczestnikiemkonkursu przed otwarciem ofert, wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej uczestnika na kopercie.

 

VI.                Informacje dodatkowe:

 

1.       do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Bydgoszczy powoła Komisję Konkursową;

2.       konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

1)      I etap   -sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,

2)      II etap  -rozmowa kwalifikacyjna;

3.       o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie: e-mailowo lub telefonicznie;

4.       przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu;

5.       przewidywany termin rozpatrzenia ofert: do dnia 31 grudnia 2019 roku;

6.       osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do Biura Kultury Bydgoskiej, Urzędu Miasta Bydgoszczy w godzinach pracy Urzędu podnrtel. 52 58 58 902 lub 52 58 58 189, lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , o udostępnienie informacji dotyczących konkursu oraz danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji;          

7.       o rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.